Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Działającej przy

Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rączynie

 

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rączynie. Rada Rodziców działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 ze zm.);z 11 kwietnia 2007 r. nr 42, poz.  273 i nr 80, poz. 542
 2. rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 ze zm.)
 3. Statutu  Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć ZSG w Rączynie,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora ZSG w Rączynie,
 3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
 4. Komisji Rewizyjnej  - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady,
 5. Rodzicach uczniów – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów,
 6. Zarządu – należy przez to rozumieć Zarząd Rady Rodziców.

§ 3

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców uczniów, działającym społecznie, wyłonionym w powszechnych wyborach społeczności szkolnej.

§ 4

Regulamin Rady Rodziców Zespołu  Szkolno – Gimnazjalnego  w Rączynie

określa:

 1. cele, zadania i kompetencje  Rady Rodziców ,
 2. organizację działania Rady Rodziców ,
 3. tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,
 4. zasady wyborów do organów rady rodziców.
 5. ramowy plan pracy rady i jej organów

Rozdział II
Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 5

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań wspierających wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne funkcje Szkoły, oraz wynikające z potrzeb uczniów, przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. Pobudzanie aktywności rodziców oraz  organizowanie ich działań na rzecz podnoszenia poziomu nauczania i polepszania warunków funkcjonowania Szkoły,
  2. Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,
  3. Reprezentowanie opinii rodziców wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych oraz organu prowadzącego,
  4. Współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz kadrą pedagogiczną w ramach realizacji programu nauczania i rozwiązywania problemów wychowawczych,
  5. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły,
  6. Gromadzenie funduszy, niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad ich wykorzystania,
  7. Zapewnienie ogółowi rodziców dostępu do bieżących informacji na temat wszystkich ważniejszych spraw i wydarzeń z życia szkoły,
  8. Organizacji prac użytecznych dla Szkoły i środowiska,
  9. Wspieranie rozwoju kulturalno – artystycznego uczniów,
  10. Tworzenie klimatu twórczej współpracy rodziców ze szkołą.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców  należy:
  1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   •  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   • Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
  2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  4. Opiniowanie przedstawionych przez Radę Pedagogiczną programów nauczania oraz podręczników.

§ 6

Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

§ 7

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

Rozdział III
Skład i organizacja Rady Rodziców

§ 8

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.  
 2. W wyborach o których mowa w pkt. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Klasowa Rada Rodziców powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice danej klasy.
 4. Na pierwszym plenarnym zebraniu Rada Rodziców wybiera Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami.
 5. Wybory do Zarządu Rady Rodziców odbywają się, w zależności od decyzji zebranych, w głosowaniu tajnym albo jawnym.
 6. Zarząd    Rady    Rodziców    składa    się   z    czterech  osób:     Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 7. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
 8. Rezygnacja  przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców z prac w Radzie Rodziców musi zostać złożona w formie pisemnej do Zarządu Rady Rodziców.
 9. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców  z prac w Radzie Przewodniczący powiadamia Dyrektora o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających w danej klasie.  Wybory nowego członka odbywają się wówczas na najbliższym zebraniu rodziców uczniów.
 10. Członkowie Zarządu Rady Rodziców mogą zostać odwołani przez Radę z pełnionych funkcji w przypadku nie wywiązania się z powierzonych im obowiązków. Uchwała odwołująca członka Zarządu musi być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności minimum ¾ składu osobowego Rady Rodziców.
 11. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność Członka Rady Rodziców na zebraniach plenarnych traktowana będzie jako jego rezygnacja z pracy w Radzie Rodziców. W takim przypadku Rada Rodziców podejmuje uchwałę o odwołaniu Członka Rady Rodziców z Rady.
 12. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje przez czas określony ich kadencją w Radzie Rodziców.
 13. Rezygnacja Członka Zarządu  z pełnionej funkcji musi być złożona w formie pisemnej.

§ 9

 1. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania funduszy przez Radę Rodziców podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną jeżeli zostanie ona utworzona.
 2. Komisja Rewizyjna zostaje wybrana na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego.
 4. Członkowie Zarządu Rady Rodziców nie mogą zasiadać w Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybory do Komisji Rewizyjnej  odbywają się, w zależności od decyzji zebranych, w głosowaniu tajnym albo jawnym.
 6. Rada może podjąć uchwałę o nie powołaniu  w danym roku Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku sprawozdania finansowe przedstawia Zarząd Rady.

§ 10

 1. Kadencja przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
 2. Kadencja Członków Zarządu Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok szkolny.

§ 11

Do zadań Zarządu Rady Rodziców należy:

 • Realizowanie celów i zadań Rady,
 • Kierowanie całokształtem prac Rady,
 • Koordynowanie działalności Klasowych Rad Rodziców,
 • Wypracowanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.

 § 12

Do zadań Przewodniczącego Zarządu  Rady Rodziców należy:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców
 • zwoływanie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców
 • nadzorowanie realizacji uchwał
 • nadzorowanie realizacji planu finansowego
 • podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców
 • współpraca z organami szkoły,
 • organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych i Zarządem Rady wpływów finansowych na działalność Rady,
 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów,
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców,
 • nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej,
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych,
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej

 § 13


Do zadań Sekretarza Zarządu Rady Rodziców należy:

 • sporządzanie protokołów zebrań Rady Rodziców oraz Zarządu,
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców,
 • prowadzi ewidencję członków Rad Klasowych,
 • opracowuje w porozumieniu z Zarządem projekt planu finansowego na dany rok szkolny,

§ 14

Do zadań Komisji Rewizyjnej  Rady Rodziców należy:

 • kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady,
 • składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
 •    Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców na żądanie dyrektora szkoły.

§ 15

Zarząd  działa w imieniu Rady Rodziców wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania Rodziców oraz prowadzi prace bieżące ( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców i zebrań ogólnych rodziców, w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły).

§ 16

Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na rok. Do jego zadań należy:

 • przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców Szkoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

            Rozdział IV
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 17


Zarząd Rady Rodziców szkoły opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo - gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza Rada Rodziców Szkoły zwykłą większością głosów .

§ 18

Na zakończenie roku szkolnego - ogólnym zebraniu rodziców Zarząd Rady Rodziców składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rzeczowego rady za ubiegły rok szkolny wraz z projektem planu finansowego na nowy rok szkolny. Ponadto przedstawiciele trójek klasowych powinni zdać sprawozdanie rodzicom uczniów klasy, którą reprezentują.

§ 19

 1. Plenarne posiedzenie Rady jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek Klasowych Rad Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora – złożony do Zarządu w formie pisemnej.
 3. Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady odbywa się każdego roku do piętnastego października .
 4. W plenarnym posiedzeniu Rady może uczestniczyć Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 5. Plenarne posiedzenie Rady jest protokołowane. 

§ 20

 1. Zarząd  Rady obraduje co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. W posiedzeniach Zarządu  Rady może uczestniczyć Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Posiedzenie Zarządu  Rady jest protokołowane. 

§ 21

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, Klasowej Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 22

 1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.
 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są przy obecności przynajmniej połowy jej składu.
 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub Komisji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności minimum ¾ składu osobowego Rady Rodziców.
 6. Listę uczestników posiedzenia danego organu stanowiącą załącznik do protokołu sporządza każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący Rady Rodziców.
 7. Zebrania są protokołowane. Za Księgę Protokołów Rady Rodziców odpowiada Sekretarz Rady Rodziców.
 8. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 9. Uchwały są protokołowane w Księdze Protokołów Rady Rodziców. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. Klasowe Rady decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.

§ 23

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców Szkoły, i Rad   Klasowych   przechowywana  jest  w kancelarii szkoły.
Uchwały z posiedzeń   Rady   Rodziców   są  protokołowane, za protokołowanie odpowiada sekretarz.

Rozdział VI
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 24

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wsparcie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  1. Ze składek rodziców uczniów,
  2. Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
  3. Z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Rada Rodziców uchwala na początku każdego roku szkolnego sugerowaną wysokość składki rocznej.
 3. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w dwóch ratach. Mogą także zadeklarować indywidualnie wyższą składkę od kwoty określonej przez radę
 4. Wpłaty składek rodziców uczniów są dobrowolne.
 5. Zbieraniem wpłat dobrowolnych  zajmują się skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.

§ 25

Wysokość składek ustala Rada Rodziców na wniosek Zarządu  Rady Rodziców

§ 26

 1. Fundusze o których mowa w § 24 ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych  Szkoły, w tym szczególnie udzielanie pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z Funduszu Rady mogą składać do Zarządu:
  1. Klasowe Rady Rodziców,
  2. Dyrektor,
  3. Nauczyciele, za pośrednictwem dyrektora
  4. Samorząd Uczniowski.

§ 27

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

§ 28


Rada Rodziców szkoły prowadzi własną gospodarkę finansową i rachunkowość według przepisów o rachunkowości i finansach publicznych. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Rady Rodziców.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

                                                               § 29

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o brzmieniu: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rączynie .
 2. Rada Rodziców może  złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora lub organów nadrzędnych w przypadku utrudniania wykonania jej zadań ma prawo oczekiwać wyczerpujących wyjaśnień.
 3. Regulamin Rady Rodziców jest uchwalany na posiedzeniu Zarządu Rady Rodziców do 31 października każdego roku lub na plenarnym zebraniu Rady Rodziców i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.
 4. Uchwały podejmowane na plenarnym posiedzeniu rady są wiążące dla Zarządu,
 5. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu ………………... r.

Do wakacji zostało ...

Jeszcze tylko...

272 Dni

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj:9
W tym miesiącu:356
Wszystkie:28504

Losowy cytat

"Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów."
Francois Mauriac