Ceremoniał szkoły

Ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Rączynie

I. CEREMONIAŁ

                  Ceremoniał szkolny Gimnazjum  im. Jana Pawła II  w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Rączynie jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 

           Sztandar na którym widnieje nazwa szkoły i jej imię, uczy godnej postawy i zobowiązuje do przejmowania zasad postępowania Patrona Szkoły –Jana Pawła II w myśl hasła:

 

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”

 

II.  SZTANDAR SZKOLNY

Opis sztandaru:

      Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze kremowym. W centralnej części znajduje się popiersie Jana Pawła II . Postać papieża ubrana jest w biało-czerwone szaty. W górnej części znajduje się nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Pod wizerunkiem papieża widnieje napis „imienia Jana Pawła II w Rączynie”.

     Rewers jest biało-czerwony: ma barwy flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe: wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo.                                  

  Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu i gotowość do pokonywania wszelkich przeszkód i trudności.

    Pod wizerunkiem Godła widnieje złoty napis, będący mottem naszej szkoły wyrażony słowami Jana Pawła II.

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”

       Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami, ma wymiary 95 na 95 centymetrów. Drzewiec ma wysokość 2 metrów i 20 centymetrów oraz zakończony jest okuciem  z metalowym orłem.

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

3. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają właściwych postaw jego poszanowania.

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

5. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w kancelarii dyrektora szkoły.

            Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, którego byliśmy świadkami, dzięki czemu ma ona wymiar nie tylko świecki ale również religijny. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy.

6. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.

7. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

Chorąży ( sztandarowy)  - uczeń

Asysta – dwie uczennice

8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawione na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

9. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem okolicznościowym.

10. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

11. Po zakończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisuje się do kroniki szkolnej.

12. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

13. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie

Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie

14. Insygnia pocztu sztandarowego:

-         biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

-         białe rękawiczki.

15. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b)      ślubowanie klas pierwszych

c)       obchody święta patrona szkoły

d)      uroczystości rocznicowe:  Święto Niepodległości i Konstytucja 3 Maja

e)       uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły

16. Chwyty sztandaru:

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty:

Postawy

„zasadnicza”   -   Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała.

„spocznij”    -  Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

„na ramię”    -  Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

„prezentuj”   -  Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

Salutowanie w miejscu    -  Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi  do postawy „prezentuj” i „spocznij”.

Salutowanie w marszu    -  Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.

17. Komendy dla pocztu flagowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych:

A )   wejście pocztu sztandarowego

LP.

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę o powstanie

powstają przed wejściem pocztu sztandarowego

- przygotowanie do wejścia

- postawa na „ramię”

2.

„baczność” sztandar wprowadzić

w postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie, zajęcie wyznaczonego miejsca

-„na ramię w marszu”

- „prezentuj”

3.

„do hymnu”

w postawie „zasadniczej”

- postawa „zasadnicza”

Salutowanie w miejscu

4.

„po hymnie”

w postawie „spocznij”

- „spocznij”

- „prezentuj”

- „spocznij”

5.

można usiąść

uczestnicy siadają

- „spocznij”

- „spocznij”

 B)      wyjście pocztu sztandarowego

LP.

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę o powstanie

powstają przed wyjściem pocztu sztandarowego

- „spocznij”

- „spocznij”

2.

„baczność”, sztandar wyprowadzić

w postawie „zasadniczej”

- postawa „zasadnicza”

- wyjście pocztu

- postawa „zasadnicza”

- „na ramię w marszu”

3.

„spocznij”

uczestnicy siadają

   

18. Ceremoniał przekazania sztandaru.

LP.

Komendy

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

- postawa „spocznij”

postawa                         „ spocznij”

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru - wystąp

uczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

- postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

3.

„baczność” sztandar przekazać

uczestnicy postawa „zasadnicza”

- nowy poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

- dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

Nowy poczet postawa zasadnicza

Ustępujący poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

- salutowanie w miejscu

- postawa „spocznij”

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty

- przekazuje szarfę potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera sztandar, przekazuje go nowemu chorążemu mówiąc: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły – symbol naszego patriotyzmu i tradycji. Noście go z dumą i honorem”.

- salutowanie w miejscu

- „ prezentuj”

- „ spocznij”

4.

„baczność” ustępujący poczet odmaszerować

„spocznij”

uczestnicy w postawie „zasadniczej” mogą nagradzać brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

- postawa ”zasadnicza”

- postawa „spocznij”

- postawa „prezentuj”

- postawa „spocznij”

5.

„baczność” – sztandar wyprowadzić

postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

wyprowadzenie sztandaru

- postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

- postawa „na ramię w marszu”

6.

spocznij

uczestnicy siadają

   

19. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych.

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

   

2.

„baczność” sztandar wprowadzić

uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- postawa „na ramię w marszu”

- postawa „zasadnicza”

3.

„do ślubowania”

uczestnicy w postawie „zasadniczej”, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu)

- postawa „zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

- postawa „salutowanie w miejscu”

4.

„po ślubowaniu”

uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę

- postawa „spocznij”

- postawa „prezentuj”

- postawa „zasadnicza”

5.

„baczność’ – sztandar wyprowadzić

uczestnicy postawa „zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

- wyprowadzenie sztandaru

- postawa „na ramię w marszu”

6.

spocznij

uczestnicy siadają

   

  20. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

       Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych.

Do wakacji zostało ...

Jeszcze tylko...

272 Dni

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj:9
W tym miesiącu:356
Wszystkie:28504

Losowy cytat

"Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice."
Albert Schweitzer