Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

w Gimnazjum im Jana Pawła II w Rączynie

 

§ 1.

 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej lub trzeciej gimnazjum.
 2. Uczeń może brać udział  w realizacji więcej niż jednego projektu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2.

Czas trwania projektu powinien wynosić od trzech do sześciu miesięcy ( w roku szkolnym 2010/11 od dwóch tygodni do trzech miesięcy ) i może być przedłużony przez opiekuna zespołu

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

Koordynatorem projektów  jest wychowawca danej klasy, w której są realizowane.

§ 5.

 1. Na początku roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II lub III o warunkach i zasadach realizacji  projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. 
 2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II lub III, nie później niż w terminie do 15 września ( w roku szkolnym 2010/11  do 30 listopada).

§ 6.

W terminie do 30 września (w roku szkolnym 2010/11  do  15 grudnia) nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

§ 7.

 1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania (w roku szkolnym 2010/11  do 22  grudnia)
 2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października(w roku szkolnym 2010/11  do  końca I semestru) składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie umożliwiającej prawidłową realizację założeń projektu.
 3. Ten sam temat projektu może być wybrany , za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 4. W przypadku gdy uczeń:
 • nie zdecyduje o wyborze tematu,
 • nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
 •    nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 § 8.

Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadaniem jest:

- omówienie scenariusza projektu z uczniami;

- przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

- przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej wypełniania,

- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

- organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i     

    konsultacji;

- pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

- motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

- pomoc w prezentacji projektu;

- ocena projektu;

- komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

- koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest   

  międzyprzedmiotowy.

§ 9.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

 • czas realizacji projektu,
 • formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
 • podział zadań w zespole i zasady współpracy,
 • kryteria oceny projektu,
 • sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 10.

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 2. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§ 11.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki  realizowanego projektu.

           Prezentacja odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

§ 12.

          Pokaz Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie  roku szkolnego (w przypadku rozpoczęcia projektu w roku szkolnym 2010/2011 do 20 października 2011).

§ 13.

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
 • sprawozdanie z projektu (np. karta realizacji projektu),
 • wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,
 • sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,
 • pracę zespołową i indywidualną ucznia,
 • samoocenę uczniów.
 1. Opiekun projektu przedstawia informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji    projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 2. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 3. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w SSO.
 4. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.

§ 14.

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

 • osiągniętych celach,
 • mocnych i słabych stronach,
 • wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania .

§ 15.

Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać:

 - kartę projektu,

- arkusze samooceny,

- ewaluację projektu,

- kontrakt z uczniami,

 arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.    

§ 16.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum ( rok po zakończeniu projektu)

 

Do wakacji zostało ...

Jeszcze tylko...

272 Dni

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj:10
W tym miesiącu:357
Wszystkie:28505

Losowy cytat

"Myślę, więc jestem"
Kartezjusz